HEM

miljöcheck

livsmedelshygien

för säker livsmedelshantering

avtal

Livsmedelshygienen är grundläggande för alla livsmedelsföretagare. Om man har de rätta

rutinerna och kunskap om vilken hanteing som är förebyggande, så minskar risken för

skadliga och otjänliga livsmedel och därmed mindre risk för matförgiftning i verksamheten.


En av orsakerna till matförgiftning är okunskap och bristande kännedom om de

patogena mikroorganismer som kan finnas i vår omgivning och i livsmedel.


Med vår Webbutbildning eller Heldagskurs i livsmedelshygien, säkerhetsställer du att du får

den kunskap som behövs för att hanteringen av livsmedel i verksamheten görs på rätt sätt.

Vi har även grundutbildningen på engelska. We also have basic education in english.

AVTAL OCH EGENKONTROLL

HYGIENAVTAL

Hygienavtalet är en säkerhet för

att Er verksamhet och hantering

av livsmedel inte orsakar otjänliga livsmedel.

SERVICEAVTAL

Om Er verksamheten har någon 

form av egenkontroll med rutiner,

så är ett serviceavtal ett komple-

ment till att livsmedelssäkerheten 

bibehåller hög standard.

EGENKONTROLLPÄRM

Egenkontrollpärm utan avtal innehållande rutiner och journaler som är anpassade för Er verksamhet.

UTBILDNING I LIVSMEDELSHYGIEN

HELDAGSKURS I

LIVSMEDELSHYGIEN

WEBBUTBILDNING I

LIVSMEDELSHYGIEN

WEBEDUCATION IN

FOOD HYGIENE

Heldagskurs i livsmedelshygien.

Kursen följer livsmedelsverkets

och SAMS kursplan och ska ge grundläggande kunskaper om livsmedelshygien. Kursen vänder

sig till dig som arbetar inom restaurang, övrig servering,

skolor och produktionskök.

Med vår webbutbildning 

kan du studera Grund- eller Basutbildning i livsmedelshygien

i din egen takt.

Kurserna ska ge grundläggande kunskaper om livsmedelshygien.

You can study Basic Education in Food Hygiene in your own pace. The course will provide basic knowledge of food hygiene.

miljöcheck

livsmedelshygien


Norrtullsgatan 25 D

113 27 stockholm

Email:

info@miljocheck.se

08-684 19 888    070-459 40 65

 Copyright © MiljöCheck 2020