HEM

miljöcheck 

livsmedelshygien

För säker livsmedelshantering

Egenkontroll och Utbildning i livsmedelshygien

Livsmedelshygienen är grundläggande för alla livsmedelsföretagare. Om man har de rätta

rutinerna och kunskap om vilken hantering som är förebyggande, så minskar risken för

skadliga och otjänliga livsmedel och därmed mindre risk för matförgiftning i verksamheten.


En av orsakerna till matförgiftning är okunskap och bristande kännedom om de

skadliga mikroorganismer som kan finnas i vår omgivning och i livsmedel.


Med vår Webbutbildning eller Heldagskurs i livsmedelshygien, säkerhetsställer du att du får

den kunskap som behövs för att hanteringen av livsmedel i verksamheten görs på rätt sätt.

AVTAL OCH EGENKONTROLL

HYGIENAVTAL

Hygienavtalet är en säkerhet för

att Er verksamhet och hantering

av livsmedel inte orsakar otjänliga livsmedel.

SERVICEAVTAL

Om Er verksamheten har någon 

form av egenkontroll med rutiner,

så är ett serviceavtal ett komplement

till att livsmedelssäkerheten 

bibehåller hög standard.

EGENKONTROLLPÄRM

Egenkontrollpärm utan avtal innehållande rutiner och journaler

som är anpassade för Er verksamhet.

UTBILDNING I LIVSMEDELSHYGIEN

HELDAGSKURS I LIVSMEDELSHYGIEN

WEBBUTBILDNING I LIVSMEDELSHYGIEN

WEBEDUCATION IN FOOD HYGIENE

Heldagskurs i livsmedelshygien.

Kursen följer livsmedelsverkets

och sams kursplan och ska ge

grundläggande kunskaper om livsmedelshygien. Kursen vänder

sig till dig som arbetar inom

restaurang, övrig servering,

skolor och produktionskök.

Med vår webbutbildning kan du

studera Grund- eller Basutbildning

i livsmedelshygien i din egen takt.

Kurserna ska ge grundläggande kunskaper om livsmedelshygien.

You can study Basic Education in Food Hygiene in your own pace.

The course will provide basic knowledge of food hygiene.