Hem

MiljöCheck

 Livsmedelshygien

För säker Livsmedelshantering

hygienavtal

Hygienavtalet är en säkerhet för att Er verksamhet och hantering av livsmedel inte orsakar otjänliga livsmedel.

Livsmedelshygienen är grundläggande för alla livsmedelsföretagare. Om man har de rätta

rutinerna och kunskap om vilken hanteing

som är förebyggande, så minskar risken för

skadliga och otjänliga livsmedel och därmed

mindre risk för matförgiftning i verksamheten.


En av orsakerna till matförgiftning är okunskap

och bristande kännedom om de patogena mikro-

organismer som kan finnas i vår omgivning och

i livsmedel.


Med vår Webbutbildning eller Heldagskurs i

livsmedelshygien, säkerhetsställer du att du får

den kunskap som behövs för att hanteringen inte

ska orsaka någon matförgiftning i verksamheten.

avtal och egenkontroll

serviceavtal

egenkontrollpärm

om  er verksamheten har någon form av egenkontroll

med rutiner, så är ett service-

avtal ett komplement till att

livsmedelssäkerheten bibehåller

hög standard.

Egenkontrollpärm utan avtal innehållande rutiner och journaler som är an-passade för Er verksamhet.

 utbildning i livsmedelshygien

kampanj på webbutbildningar!

heldagskurs i livsmedelshygien

webbutbildning i livsmedelshygien

web education

in food hygiene

heldagskurs i livsmedls-

hygien. kursen följer livs-

medelsverkets och sams 

kursplan och ska ge grund-

läggande kunskaper om livsmedelshygien.

kursen vänder sig till dig

som arbetar inom restaurang, övrig servering, skolor och produktionskök.

med vår webbutbildning 

kan du studera grund- eller basutbildning i livsmedelshygien i din

egen takt.

kurserna ska ge grundläg-gande kunskaper om livsmedelshygien.

with our web education

you can study basic

education in food hygiene in your own pace. the course will provide basic knowledge of food hygiene.

MiljöCheck

 Livsmedelshygien

Norrtullsgatan 25 D

113 27 stockholm

Email:

info@miljocheck.se

08-684 19 888    070-459 40 65

 Copyright © MiljöCheck 2019