LIVSMEDELSHYGIEN

LIVSMEDELSHYGIEN

De allra flesta livsmedelsföretag ska vara registrerade för att få sälja eller servera livsmedel.

Kravet på registrering gäller till exempel restauranger och andra serveringar, butiker, kiosker,

skolkök och bagerier. Avgiften är densamma oavsett typ av verksamhet och hur länge

verksamheten ska pågå. Om det behövs mer kontroll än vad som motsvarar den årliga

avgiften, faktureras avgift för extra kontroll. Timtaxan är 1340 kronor år 2018.

 

Livsmedelsinspektören granskar och bedömer dina rutiner, egna kontroller och

din kunskap om livsmedelshanteringen för att uppnå målet säkra livsmedel.

Du är ansvarig för att de livsmedel som du säljer eller serverar är säkra för konsumenten.

Du måste uppfylla de krav i livsmedelslagstiftningen som är relevanta för din verksamhet.

 

• Din anläggning måste vara lämpligt utformad, inredd och utrustad för din verksamhet.

• Du måste ha kunskaper om livsmedelshygien, allergier och överkänslighet mot livsmedel

  och märkning av livsmedel.

• Du måste identifiera de faror och risker som kan finnas i din verksamhet.

   Du måste även arbeta på ett sätt så att livsmedlen blir säkra och inte vilseleder kunden.

 

MATFÖRGIFTNINGAR

Varje år rapporterar Sveriges kommuner och Folkhälsomyndigheten ca 2000-3000 fall

av matförgiftning till Livsmedelsverket. Men de allra flesta drabbade kurerar sin magsjuka

hemma utan att rapportera det vidare. Det gör det svårt att beräkna det totala antalet

fall av matförgiftning. Bedömningen är att ca en halv miljon svenskar drabbas per år.

 

Att mat innehåller bakterier som kan göra oss sjuka behöver inte betyda att vi faktiskt

blir sjuka. Det beror på hur många bakterier, typ av bakterie, toxin och livsmedel.

Mottagligheten varierar också mellan olika personer och vissa personer kan dessutom

vara extra känsliga, till exempel små barn, äldre, gravida och personer som kan ha ned-

satt immunförsvar. En del bakterier ger sjukdom snabbt, medan det för andra kan ta flera

dagar upp till flera veckor från det att man fått i sig bakterien till dess att man blir sjuk.

 

Med våra utbildningar i livsmedelshygien får du kunskap om vilka mikroorganismer som

kan orsaka matförgiftning, i vilka sammanhang de kan finnas och vilken inkubationstid

resp. mikroorganism kan ha och därmed kunna avgöra vilken hantering som är förebygg-

ande och vilka rutiner som är viktiga för att säkerhetställa säkra livsmedel.

EHEC augusti 2018

Hittills har ehec-infektionen hos ett femtiotal personer som insjuknade under juli månad

kunnat kopplas samman med hjälp av molkylärbiologiska analyser av bakteriernas arvsmassa.

Ytterligare ett femtiotal personer misstänkts också vara drabbade. Bland de insjuknade finns

både barn och vuxna. Eftersom den aktuella typen av ehec, O157:H7, har spridits till olika

delar av landet rör det sig sannolikt om en livsmedelsburen smitta.

 

Utbrott av EHEC har vanligen förekomit från många olika typer av livsmedel, som opas-

töriserad mjölk, rå köttfärs och bladgrönt. Även smitta från person till person förekommer.

 

KOSTNADER

Agrifood har tittat på fem olika sorters bakterier som orsakar matförgiftning och vad de

kostar samhället och kommit fram till att kostnaden för de här vanligaste sjukdomarna

överstiger en miljard. Den dyraste bakterien är campolybacter, följt av salmonella och Ehec.

De har tagit hänsyn till följdsjukdomar och det stora mörkertalet när det gäller matförgiftningar.

 

Man har speciellt tittat på vad matförgiftningarna kostar samhället i form av medicin,

sjukvårdskostnader och produktionsbortfall i samband med sjukskrivningar.

  Copyright 2018 MiljöCheck